ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВСКИЯ СЕКТОР

Регистрирайте се в търговския сектор
 • ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК се задължава да записва и съхранява предаваната от потребителите цифрова информация само за периода, който е строго необходим за изпълнение на договора.
 • ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК се задължава да гарантира постоянната наличност и достъп на Издателя до статистиката на кампаниите на рекламодателите, като импресии, кликове, регистрации и генерирани печалби (т.нар. Комисионни).
 • ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК редовно ще предоставя информация, чрез бюлетини, на членовете на партньорската мрежа за нови стартирани кампании, като същевременно предоставя пълна информация за правилата и условията на самите кампании.
 • ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК си запазва правото да приеме или отхвърли безспорно всеки нов Издател/Партньор. В случай на отказ, ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК си запазва правото да не предоставя никакви обяснения и/или компенсации от какъвто и да е вид.
 • ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК се задължава да предостави на Издателя всички необходими маркетингови инструменти, като текстови връзки и помощ, чрез ИМЕЙЛ на info@diamondaffilationbc.com
 • Между DIAMOND FC LTD , дружество, регистрирано в българския търговски регистър под номер 205107669 със седалище на адрес България, гр.София р‐н Овча купел, бул./ул. бул. Никола Петков No 52, офис 1‐04. Наричано по‐нататък „ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619“ е дружество и/или сдружение и/или юридическо лице и/или еднолично търговско дружество и/или физическо лице, във всички случаи на възраст над 18 години, което е декларирало възрастта си във формуляра за регистрация, желаещо да популяризира продуктите или услугите, предлагани от DIAMOND FC LTDstrong>съгласно условията, описани по‐долу, наричано по‐долу „Издател“ ФРЕКУО БИЗНЕС КЪМПАНИ БГ ООД.

  ПОМЕЩЕНИЕ

  • създадоха и разработиха платформа за присъединяване, достъпна онлайн на https://www.diamodaffiliationbc.com;
  • предоставя всички видове маркетингови услуги чрез своята платформа Diamondaffiliation, като например: маркетингови кампании, поддръжка на клиенти и реклама на марката;
  • предоставя достъп на редакторите до маркетинговите кампании, създадени и дефинирани от рекламодателите и достъпни на платформата за партньорство Diamonda. Той предлага на всички членове на мрежата поддръжка и плащане на комисионни, генерирани за популяризиране на кампании на рекламодатели, чрез банери с текстови връзки и други инструменти, налични на платформата Diamondaffiliation. Във връзка с горното:
   1) Всеки уеб администратор или собственик на сайт, за да бъде част от мрежата, наречена Diamondaffiliation, трябва да се регистрира в платформата, като попълни съответния онлайн формуляр и приеме Общите условия 2) С регистрацията си издателят потвърждава пред DIAMOND FC LTD че не е частно лице под 18‐годишна възраст и че има пълни законови права да се присъедини към партньорската мрежа. Трябва да се отбележи, че достъпът е ЗАБРАНЕН на непълнолетни под 18 години. 3) Това споразумение влиза в сила от момента, в който Издателят бъде одобрен като Партньор и ще остане в сила до прекратяването му. 4) Редакторът носи своя собствена и изключителна отговорност да гарантира, че има законното право да популяризира рекламодатели чрез връзки или други маркетингови инструменти. Във всеки случай DIAMOND FC LTD си запазва правото да делегира тези правила и условия на всяка друга компания по свой избор, без това да предполага каквото и да е разрешение или искане от какъвто и да е вид от свързаните лица. СЛЕДОВАТЕЛНО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: ЧЛЕН 1: ЦЕЛ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО Целта на този договор е да установи както условията, така и сроковете и модалностите на изпълнение на маркетинговите кампании на интерактивистите в платформата и структурата на комисионната(ите), дължима(и) от DIAMOND FC LTD на издателя/ филиал
   
  Чл.1 ЦЕЛ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
  Целта на този договор е да установи както условията, така и сроковете и методите за сравняване на кампаниите, въведени от Операторите в платформата, с прогнозата и комисионната структура/и в полза на сравняващите от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК
   
  Чл.2 ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК
  ДИАМОНД ФК EООД, ЕИКсе задължава спрямо Партньорите да гарантира функционирането на платформата, като предоставя на потребителите достъп до услугите, присъстващи на платформата, съгласно условията на този договор.За целта е уточнено, че в случай на повреда техник, който засяга работата на платформата за причини извън контрола наДИАМОНД ФК EООД, ЕИК като пример и не само повреда в системата на доставчика на интернет услуги, на техническа повреда, която засяга работата на платформата за причини извън контрола на ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК като пример и не само повреда в системата на доставчика на интернет услуги, ФРЕКУО БИЗНЕС КЪМПЪНИ ООД се задължава да информира издателя за ситуацията и да осигури разрешаването на технически проблем възможно най‐бързо, без в никакъв случай това да води до и/или да обуславя установяването на каквото и да е право или иск от страна на издателя срещу него.
   

  La ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК ще предостави подробна информация за комисионните, дължими на Издателите. Същите ще бъдат изчислени на базата на статистиките и отчетите, притежавани от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК Докладите ще се актуализират ежедневно. В личния профил издателят има достъп до цялата статистика на генерираните приходи. Тези приходи ще останат в режим на готовност, докато не бъдат потвърдени и платени от рекламодателя. Всички потвърдени печалби се изплащат от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК на издателя.

  ЧЛ. 3: ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗДАТЕЛИТЕ
  Издателят се задължава да прилага и постоянно да показва връзките, предоставени от „ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК “на всяка страница от уебсайта му. Издателят се задължава да не публикува или показва връзките на уебсайтове или пространства, които са различни от посочените при регистрацията, без предварително разрешение от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК в сила абсолютна забрана за всякакви действия, които могат, дори косвено, да доведат до измамни действия от страна на Издателите.Издателят се задължава да вмъкне връзките за проследяване, предоставени от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК за да осигури правилното проследяване на действията на потребителите на уебсайта, като импресии, регистрации на кликвания и депозити на сайта на рекламодателите.Всеки Партньорски сайт трябва да бъде изрично упълномощен от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК за да започне да промотира кампании на рекламодатели. Визуалните елементи и хипертекстовите връзки на рекламодателите трябва да се поставят само на разрешени сайтове от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК В случай на умишлено използване на банери или хипервръзки в неоторизиран от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК сайт, партньорът ще бъде незабавно отстранен и това може да доведе до прекратяване на договора. Издателят се задължава да спазва методите за провеждане на всяка маркетингова кампания съгласно спецификациите, предоставени от рекламодателя. Всяко действие, което не е предвидено или описано в маркетинговата кампания на рекламодателя, ще подлежи на одобрение от рекламодателя. ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК обръща внимание на Издателя на следното: Изпращане по пощата: Освен ако не е изрично упълномощено за това от Рекламодателя и ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК е строго забранено на Издателя да рекламира уебсайта на Рекламодателя по имейл, освен когато използва визуалните елементи, предоставени от рекламодателя. Ако рекламодателят разреши изпращането на имейли, издателят трябва да получи одобрението на ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК за визуалния елемент, предназначен за използване. Освен това Издателят удостоверява, че направеният имейл трябва да бъде направен на базата на включване , в съответствие с приложимото законодателство. Стимул: освен ако не е изрично упълномощен от рекламодателя и ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК на издателя е строго забранено да предлага „награди“ или „бонуси“ на уеб сърфисти под каквато и да е форма. Ако рекламодателят разреши стимула, издателят трябва да спазва точните условия и, ако е необходимо, да получи предварителното разрешение на рекламодателя.Наддаване за марка: Освен ако не е изрично упълномощено от Рекламодателя и ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК на Издателя е строго забранено да наддава за която и да е ключова дума за марка, свързана с името на марката на Рекламодателя, на която и да е платформа "плащане на клик".Неспазването на това може да доведе до забрана на Издателя от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК засегнатата програма и чакащо плащане може да бъде блокирано, както и всички „чакащи“ комисионни от вашия акаунт. Издателят също така изрично потвърждава и приема, че ще бъде изцяло задължен да обезщети в случай на иск или спор от трети страни, които могат да възникнат в резултат на дейността, извършвана от същите, в най‐ широк смисъл възможно и без никакви ограничения, в допълнение към всяко допълнително обезщетение за настъпили вреди. Страните са независими и автономни предприемачи, всяка със собствена отделна предприемаческа, финансова и правна отговорност; Приемайки нашите Общи условия, Издателят приема и нашата Политика за поверителност и нашата Политика за бисквитки, достъпна на www.diamondaffiliationbc.com.

  Чл.4: ЗАКОННОСТ НА ПОВЕДЕНИЕТО
  ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК, подчертава и пред Партньора, че всички действия, насочени към изкуствено изменение на дължимата комисионна, са забранени.
  Всяко действие, предприето незаконно от Партньора, с намерение за генериране на комисионни, ще се счита за измамно поведение с всички последици от случая. По същия начин всяко действие, което не е в съответствие с методите за прилагане на сравнителна кампания, може да се счита за измамно отДИАМОНД ФК EООД, ЕИКбез последното да е задължително да предоставя допълнителни обосновки.
  Laddove la ДИАМОНД ФК EООД, ЕИКdпрецени наличието на измама, от договорът ще бъде прекратен незабавно, без предизвестие и без компенсация. Ако е необходимо,ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК ще поиска възстановяване на сумите, неправомерно платени на Партньора, като си запазва правото да популяризира за своя защита и за защита на своите Партньори всички и всички правни действия срещу самия Партньор, с последващо евентуално искане за обезщетение за вреди от същите възникнали и настъпили като следствие, зависимост и поради поведението на Партньора. Освен ако не е упълномощено предварително от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК писмено, следните операции няма да бъдат взети под внимание при изчисляването на комисионите:

  • множество регистрации с цел подвеждане на Оператора;
  • като цяло всички действия, извършвани от Партньора, които водят до неспазване на всички тези условия, включително задълженията им към Оператора.
  Освен товаДИАМОНД ФК EООД, ЕИКdв съгласие с присъстващите оператори на Diamondaffiliation неоспоримо си запазва правото да отмени предвидените комисионни в случай, че процент, равен или по-голям от 80% от първите депозити, е равен само на минималната базова линия, предвидена от всеки оператор.
   

  ЧЛ.4: ЗАКОННОСТ НА ПОВЕДЕНИЕТО ‐ ИЗМАМА
  Всички действия, насочени към изкуствено увеличаване на комисионната, дължима на издателя, са забранени.Всяко действие, извършено автоматично или не от Издателя с цел генериране на комисионни, се счита за измама. По същия начин всяко действие, което не спазва методите за провеждане на маркетингова кампания, може да се счита за измамно от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК без допълнителна обосновка. В случай на измама, договорът ще бъде прекратен незабавно, без предизвестие и без компенсация. Ако е приложимо, ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК ще поиска възстановяване на неправомерно платените суми на Издателя, като си запазва правото да заведе съдебно производство срещу същите. Освен при предварително писмено разрешение от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК следните операции не се вземат предвид при изчисляването на комисионните: ‐ принудителни щраквания: принудително щракване се счита за щракване върху визуален елемент на рекламодателя, наложено на сърфиращ в мрежата, за да му предостави достъп до уебсайта на партньора, да потвърди действие като участие в игра, да изпрати съобщение и др. във всеки случай списъкът не трябва да се счита за изчерпателен; ‐ изкуствени и повтарящи се кликвания, които не са направени от уеб навигатор, т.е. физическо лице, което избира свободно да кликне върху визуалния елемент на рекламодателя, кликвания, направени от робот, кликвания чрез софтуер или по друг начин; ‐ Кликвания, получени чрез модифицирани тагове; ‐ Кликвания, получени чрез тагове, поставени на уебсайт, който не е деклариран от партньора; ‐ Автоматизирано генериране на имейл адреси; ‐ Многократна регистрация на една и съща държава с цел заблуда на рекламодателя; ‐ И по‐общо, събитията, получени от партньора в резултат на неспазването му от тези условия, включително задълженията му към рекламодателя.

   

  ЧЛ. 5: УСЛОВИЯ ЗА ФАКТУРИРАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
  Има различни видове възнаграждения: CPA (FLAT): Модел на плащане за онлайн реклама цена на придобиване, при който плащането се основава единствено на квалифицирани продажби.
  CPA (ПРОГРЕСИВЕН): Цена на придобиване: Сумата на CPA се определя от нива, изчислени от приходите, генерирани от играчите на партньора. CPM (цена на хиляда): Цена на хиляда импресии. CPC (цена на щракване): Цената или еквивалентът на цена, платен за щракване. CPL (Cost per Lead): Използва се в онлайн рекламата, CPL определя сумата на приходите, които издателят получава, когато създаде потенциален клиент за рекламодател. ДЯЛ В ПРИХОДИТЕ: Моделът на плащане с дял от приходите е процент, изчислен от нетните приходи, генерирани от свързани играчи. ХИБРИДЕН: Модел на плащане, който съчетава модели на CPA и Revenue Share.

   

  Чл.7 ОТГОВОРНОСТ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ
  Всяка промяна, направена в името на който и да е от уебсайтовете на Операторите и всяка промяна в хостинг местоположението, неговия размер, неговата цел, неговата честота на актуализиране, няма да определи каквото и да е въздействие върху Договора, чието прилагане по закон и автоматично , той при всички случаи ще бъде насочен към модифицирания уебсайт.Това Споразумение се прилага за всички съществуващи или бъдещи наеми за хостинг на този сайт задължен да информира
  ДИАМОНД ФК EООД, ЕИКНито една от страните по договора не носи отговорност за непреки загуби, понесени от другата.Нито една от договарящите се страни няма да носи отговорност за каквито и да е щети, преки или косвени, или във всеки случай, който до известна степен може да се счита и/или да се проследи до това споразумение, включително като пример и не изчерпателно и следователно без ограничение, загуба на печалби, загуба на доход, загуба на клиенти, загуба или повреда на данни
  La DIAMOND FC LTD ДИАМОНД ФК EООД, ЕИКне може да бъде държана отговорна от Партньора, ако не е в състояние да идентифицира нов потребител вложител или потребител от сайта на партньора. ДИАМОНД ФК EООД, ЕИКизрично посочва, че рекламирането на залози и игри, предлагани в платформата за сравнение, или подбуждането към залагания и хазарт е предмет на законови ограничения в някои държави, където те могат да бъдат обект на забрани и свързани санкции и в този случай Партньорът изрично потвърждава, че няма право да публикува сравнителни материали или .
  Следователно, що се отнася до Италия, се прави препратка към това, което е изрично посочено в ЧЛ.3: ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СРАВНЯВАЩИТЕ ЛИЦА, в точки A - B - C - D - E - F-G.

   

  ЧЛЕН 8: ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
  Партньорите няма да имат никакви интелектуални права върху промоционалните материали, продуктите и/или услугите, предлагани от Оператора, ако някоя от промоциите на марката се появи на техните уебсайтове.За целия период на кампанията и само за конкретната кампания, ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: предоставя на Дружествата неизключителното право да използват Търговските марки и търговските имена на Оператора за сравнителни цели.Нищо в това споразумение не представлява лиценз, преотстъпване, прехвърляне или друго право на интелектуална собственост, включително, без ограничение, патенти, търговски марки, авторски права, бази данни и ноу-хау в най- широк смисъл, които са и ще останат изключителен прерогатив на ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК

   

  Чл. 9: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
  Това споразумение е за неопределено време. С изключение на следните случаи
  Прекратяване по основателна причина
  ДИАМОНД ФК EООД, ЕИКможе да прекрати договора с влязло в сила незабавно, чрез изпращане на писмено известие по имейл до Партньора, в случай на нарушение на някое от неговите съществени задължения, както е посочено в това споразумение, и когато не е в състояние да го поправи в рамките на 10 дни от получаване на искането, направено отДИАМОНД ФК EООД, ЕИК.
  Прекратяване без основателна причина
  Партньорът изрично потвърждава и приема, че ДИАМОНД ФК EООД, ЕИКще има правото да прекрати едностранно това споразумение, като даде на Партньора 30- дневно предизвестие, считано от получаването на съобщението, изпратено до него по пощата от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК, без нужда от каквато и да е мотивация и/или обяснение. Никакъв иск за щети не може да бъде предявен и/или поискан от Партньора чрез изрична разпоредбаПрекратяване поради неизползване Всеки фирмен акаунт, който е неактивен повече от 60 дни, ще бъде автоматично прекратен и всички неизплатени комисионни, свързани с него, няма да бъдат изплатени на филиала.
  Последици от прекратяването
  В случай на прекратяване на това споразумение, Партньорът незабавно спира да използва всички услуги и платформата. Партньорът ще бъде длъжен да върне, не по- късно от седем дни след прекратяването,
  цялата поверителна информация, изпратена му от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИКсанкция за обезщетение за вреди.

   

  Чл.10: ОБЩИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Партньорът потвърждава и изрично приема, че това споразумение не може по никакъв начин да бъде предмет, дори частично, на прехвърляне на трети страни, освен ако няма изрично писмено разрешение от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК
  Когато по някаква причина трябва да се установи, че която и да е разпоредба на това споразумение е невалидна или неприложима, страните изрично се съгласяват, че останалите клаузи на споразумението при всички случаи ще се считат за валидни и ефективни.Приемането на това споразумение представлява официално разбирателство и споразумение между страните, пълно и изключително по отношение на неговия предмет, и замества всички съществуващи споразумения, писмени или устни, във връзка с предмета.Всеки отказ, модификация или изменение на това споразумение ще бъде в сила само ако е в писмена форма и е подписано от упълномощените представители на всяка страна.

   

  РАЗДЕЛ 11: ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ/strong>
  Това споразумение е изцяло уредено и се тълкува в съответствие със законите на Република България, които, доколкото не е предвидено тук, са приложими във всеки случай.Всички спорове или искове, произтичащи от и/или свързани с това споразумение, и/ или нарушение, и/или прекратяване и/или недействителност на същото, се разрешават с предварително обръщане към арбитраж в съответствие с разпоредбите на законите на Република България..

   

  Чл.12: МОДИФИКАЦИИ И ВАРИАЦИИ
  ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК си запазва, във всеки случай, без предизвестие, правото да променя или интегрира този договор по всяко време. Същият потвърждава, че във всеки случай ще бъде уведомен за промяната в договора и че публикуването на уебсайта на новите условия ще намери незабавно приложение между страните. Дата____________________________________ (1)______________________________________ Име Фамилия (моля да бъдат четливи ) Документ за самоличност: (2)Тип__________ (3)No____________________ (4)Дата на издаване:___________________ (5)Валиден до:________________________ Подпишете се, също отстрани на всеки лист, като добавите вида на документа за самоличност и номера.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1

  Уважаеми Партньори
  Законът от номер: 87 от 12 юли 2018 г., преобразуван с изменения и допълнения със Закон номер. 96 от 9 август 2018 г., ще се прилага изцяло, считано от 14 юли 2019 г. Чл.9 от гореспоменатия указ и закон въведе забраната за „всякаква форма на реклама, дори непряка, свързана с игри или залагания с парични награди“. На 26 април 2019 г. Резолюция No на AGCOM беше публикувана на уебсайта на Регулаторния орган по съобщенията (AGCOM). 132/19/КОНС, определящ "Насоки" за начина на прилагане на чл. 9 от Законовия указ номер. 87 от 12 юли 2018 г. (Указания на AGCOM). Бихме искали да ви предоставим полезна информация за това как да предоставите информация за кампаниите, предлагани на италианския пазар. Въпреки това е необходимо да адаптирате съдържанието на вашия сайт/канал/страница, което се отнася до игри и залагания, за да избегнете прилагането на административните санкции, предвидени в Законов декрет No 87/2018 и неговите изменения и допълнения (Достойнство Указ).Ето защо, въз основа на горното, ние считаме за необходимо и ви каним да прегледате методите и вида на комуникацията, която да се използва във връзка с всякакъв вид съобщения за прогнози, коефициенти и бонуси. По-долу ще намерите някои корекции, които са полезни за извършване на вашата дейност чрез нашите кампании: - абсолютно избягвайте вмъкването на покани за игра или залагане и използвайте само описателен език и информативни съобщения; ; обаче, използването на „императивни“ тонове като „отворете сметка“ или „допълнете и играйте“ или „залагайте сега“ (които следователно трябва да се избягват) не изглежда в съответствие с Насоките; но само предоставя информация и/или сравнява коефициенти и бонуси от различни оператори. - да осигури прозрачна и обективна информация за операторите, чрез съдържание, насочено изключително към информиране на потребителя за предлаганите продукти и услуги. Понастоящем изглежда е позволено да се предоставят указания за това как да се получи повече информация, например чрез препратка към уебсайта на оператора и използване например на изрази като „ПРОВЕРЕТЕ“, „НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ“ или „ИНФОРМАЦИЯ ТУК“;
  - Следователно всички съобщения като ("Отворете сметка", "Депозит", "Побързайте", "Регистрирайте се", "Регистрирайте се сега", "Заложете сега", "Играйте СЕГА", "Отворете сметка", "Вземете своя Бонус“ „Вземете бонуса“) трябва да се замени с информативен език (например: „Посетете сайта“ – „Повече информация“ – „Информационна оферта“)

  • - премахнете всички промоционални банери на вашия сайт/канал/страница, като продължите с премахването на всеки банер, който изрично ви приканва да получите бонус или промоция. Също така в текстовите връзки, които използвате, ви молим да премахнете императивни съобщения като „отворете сметка“, „допълнете и играйте“. - В сайтовете/каналите/страниците няма да е възможно да се показва само един концесионер за игри. Тази операция ще бъде възможна само от гледна точка на сравнение с други концесионери. По същия начин няма да бъде разрешено изпращането на пощенски кампании, съдържащи бонусите на един дилър
  • P Предоставяне на информация за различни марки, сравняване на техните шансове и бонуси; Партньорите винаги трябва да показва най-малко трима AAMS сертифицирани законни оператори, за да се гарантира честно и безпристрастно сравнение. В таблици, с писъци или директории, чрез които предоставяте услуга за сравняване на коефициенти и бонуси, винаги трябва да показвате освен логото на оператора и логото на Агенция "Митници и монополи", логото +18.
  • - уверете се, че имате система за проверка или контрол на потребителите, която установява възрастта на пълнолетие.
  • - не използвайте рецензии, които не са били предварително одобрени.
  • - избягвайте всякакъв вид имейл/есемес маркетингова кампания
  • - ако хоствате информационни услуги за сравнение на коефициенти, изглежда необходимо да добавите отказ от отговорност, като например: „Този сайт сравнява [в реално време] коефициентите на избраните от нас букмейкъри, които притежават редовен лиценз за работа в Италия, издаден от Агенция Митници на монополите. Услугата, както е посочено от Комуникационния регулаторен орган в точка 5.6 от неговите насоки (приложени към резолюция 132/19/CONS), се извършва в съответствие с принципа на въздържаност, неподвеждане и прозрачност и следователно не представлява форма на рекламата”; също така ще бъде необходимо да се избягва използването на категорични тонове, за да се подчертае дял, който е значително по-висок от останалите сравнявани;
  • • ако хоствате информационни услуги за сравняване на бонуси: изглежда необходимо да добавите отказ от отговорност като: „Този сайт сравнява [в реално време] бонусите, предлагани от избраните от нас букмейкъри, които притежават редовен лиценз за работа в Италия, издаден от Агенцията за митниците и монополите. Услугата, както е посочено от Комуникационния регулаторен орган в точка 5.6 от неговите насоки (приложени към резолюция 132/19/CONS), се извършва в съответствие с принципа на въздържаност, неподвеждане и прозрачност и следователно не представлява форма на рекламата”; също така ще е необходимо да се избягва използването на категорични тонове, за да се подчертае бонус, който е значително по-висок от другите сравнени, но ще бъде възможно да се опишат неговите характеристики (без обаче това да представлява покана, дори непряка, за игра) и също така сравнението трябва да съдържа пълното описание на офертата (например, ако бонусът е 100% възстановяване на сумата от първата загубена игра до €50, ще е необходимо описанието да се напише изцяло, а не да се опростява с €50 бонуса ).
  • в случай на прогнози, изглежда необходимо да се добави отказ от отговорност като: „Ние предоставяме прогнози, предложения и прегледи на основните спортни състезания ежедневно. Благодарение на нашите съвети, ние ви помагаме да изберете сред офертите на букмейкъри, които притежават редовен лиценз за дейност в Италия, издаден от Агенцията за митници и монополи. От Comparator се изисква винаги да показва най-малко 3 AAMS сертифицирани законни оператори, за да се гарантира честно и безпристрастно сравнение. Следователно е позволено да сравнявате фишовете за залагания на поне 3 законни оператора, ако искате да използвате нашите кампании.
  • В случай на прогнози, но и във всяка друга ситуация (например за типстъри).Партньорът е длъжен да избягва, в допълнение към вече посоченото, също фрази като "без риск", "спешно", "сега" “, „забогатей”, „големи печалби”, „винаги печелиш” и като цяло да се избягват фрази, изрази и всякакви други нагласи, които биха могли да накарат потребителя да повярва, че печалбата е сигурно и лесно нещо и точно поради тази причина е необходимо, за да се избегне показването на заложени суми, както и ПЕЧАЛБИТЕ или ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ПЕЧАЛБИ, произтичащи от прогнози, по такъв начин, че да се избегне всяка ситуация, която може да бъде конфигурирана като подбуждане или подтикване към хазарт, ако искате да използвате нашите кампании.
  • Ето защо ви предлагаме да адаптирате езика и съобщенията, използвани във вашите канали, възможно най-скоро към принципите, изразени в насоките, споменати по-горе. Посочваме, че при всички случаи ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК

  няма да носи отговорност за каквото и да е нарушение от ваша страна на насоките. От това следва, че в случай на налагане на глоба от AGCOM,;които са достъпни тук.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Долуподписаният, като подписва този документ, състоящ се от три страници във формат А4, декларира, че знае и приемете условията, както е посочено и описано по-горе, като прочетете Резолюция No. 132/19/ КОНС от 18 април 2019 г., поради което обезщетява ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 за всичко, което би могло да причини с личната си дейност, действия или поведение, извършени в нарушение на разпоредбите на Законов указ n. 87/2018, преобразуван с изменения със Закон от 9 август n. 96 и към Реш. 32/19/ КОНС от 18.04.2019 г. с Указания за начина на прилагане на чл. 9 от Законодателния декрет не. 87/2018 (Насоки на AGCOM). (1)Четлив подпис:.................................................. (2)Долуподписаният:.............................................. (3)Вид и номер на документа за самоличност: ................................................................................ (4)Място:.............................................................. (5)Дата:....................................................... Подпишете двата листа, като докладвате идентификационния номер.