Между ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 дружество, регистрирано в българския търговски регистър под номер 207195619 със седалище ул. Николай Петков 52 офис 1 – 4, 1618 София – България.Наричано по-нататък ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 e дружество и/или сдружение и/или юридическо лице и/или еднолично търговско дружество и/или физическо лице, във всеки случай над 18 години, декларирали възрастта си в регистрационната форма, желаещи да сравняват продуктите или услугите, предлагани от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619, при условията, описани по-долу, наричани по-нататък и „Компаратор“

ПОМЕЩЕНИЕ
 
Чл.1 ЦЕЛ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Целта на този договор е да установи както условията, така и сроковете и методите за сравняване на кампаниите, въведени от Операторите в платформата, с прогнозата и комисионната структура/и в полза на сравняващите от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 .
 
Чл.2 ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК
ЕИК: 207195619 Се задължава да гарантира функционирането на платформата, предоставяйки на потребителите услугите на платформата съгласно условията на този договор, освен ако неизправността, дори частична,не зависи от тях и причина която не се дължи на същата. За целта се уточнява, че в случай на техническа овреда, засягаща функционирането на платформата за причини извън контрола на ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619, като пример и не само повреда в системата на доставчика на интернет услуги, ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК:207195619 се задължава да информира Сравнителя за ситуацията и да разреши техническия проблем възможно най-бързо, без в никакъв случай това да води до и/или да определя установяването на всяко право или иск от страна на Партньора срещу него. ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 се задължава да записва и съхранява предаваната от потребителите цифрова информация само за периода, който е строго необходим за изпълнение на договора. ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 се задължава да гарантира постоянната наличност и достъп на Партньора до статистиката на текущите кампании, кликванията, регистрациите и генерираните печалби (т.нар. Комисионни). ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 редовно ще предоставя информация, чрез бюлетини, на членовете на фирмената мрежа за нови стартирани кампании, като в същото време предоставя пълна информация за реда и условията на самите кампании. ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 си запазва правото да приеме или отхвърли безспорно всеки нов Партньора. В случай на отказ ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 си запазва правото да не предоставя никакви обяснения в тази връзка и/или компенсации от какъвто и да е вид. ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 се задължава да предостави на Партньора всички необходими маркетингови инструменти, като текстови връзки и помощ, чрез ИМЕЙЛ на info@diamondaffilationbc.com ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 ще предостави подробна информация относно комисионите, дължими на Сравнителите. Същите ще бъдат изчислени на базата на статистиките и отчетите, притежавани от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 . Докладите ще се актуализират ежедневно.

Чл.3 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМПАРАТИТЕ
Партньорът се задължава да прилага и постоянно да показва връзките, предоставени от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 на всяка страница от неговия уебсайт. Партньорът се задължава да не публикува или показва връзки на уебсайтове или пространства, които са различни от тези, посочени по време на регистрацията, без предварителното разрешение на ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 в сила абсолютна забрана за всякакви действия, които могат, дори косвено, да доведат до измамни действия от страна на Партньорите. Всеки сайт за сравнение трябва да бъде изрично упълномощен от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 за да започнете да сравнявате кампаниите на оператора.Промоционалните материали и връзките на Операторите трябва и могат да бъдат сравнявани само на сайтове, които ще бъдат оторизирани от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619, нарушението на тази забрана ще доведе до незабавно спиране на Партньора и последващо разглеждане на нарушението с цел прекратяване на договора в допълнение към всяка компенсация за щети, които могат да възникнат, за да бъдат платени от Партньора. Партньорът се задължава да спазва методите за сравняване на кампании в съответствие със спецификациите, предоставени от Операторите. Всяко друго действие, което не е предвидено или не е описано в сравнителната кампания, ще бъде предмет на изричното одобрение на Оператора.
По-специално от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 , подчертава и рипомня вниманието на Сравнителя върху следните точки: - По отношение на стимула се уточнява, че е абсолютно забранено използването на каквато и да е форма на стимул за подтикване на потребителите да се регистрират при който и да е оператор сред присъстващите на Diamondaffiliation..

 • - по отношение на офлайн трафика, трябва да се отбележи, че всяка форма на офлайн трафик, лесно контролирана и проверима чрез кръстосани проверки на данни между системите за сигурност на от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 и тези на всеки оператор, присъстващ на Diamondaffiliation, е забранена. Партньорът потвърждава и е наясно, че във всички случай е забранено да се приема каквото и да е поведение, което предизвиква и определя регистрация със злоупотреба с бонус оферта от Операторите, присъстващи на Diamondaffiliation, или с покана за регистрация само и само за използване и вземане предимство на гореспоменатия бонус.
 • А. Партньорът се задължава да спазва и да работи в съответствие със следните регулаторни актове: Указ-закон от 13 септември 2012 г., номер: 158, съдържащ „Неотложни разпоредби за насърчаване на развитието на страната чрез по-високо ниво на защита на здравето“, преобразуван с изменения и допълнения със Закон от 8 ноември 2012 г. номер 189 (т.нар. „Указ Балдуци“); I. Насоки за търговска комуникация на игри с парични награди, пуснати през юли 2012 г. от Институт за рекламна саморегулация (IAP) цел допълнително укрепване на съществуващата регулация относно рекламирането на игри с парични награди (включително последващи актуализации); II. Закона от 28 декември 2015 г., номер: 208, съдържащ „Разпоредби за изготвянето на годишния и многогодишния бюджет на държавата („закон за стабилност 2016“) чл. 1 параграф 938; III. Указ-закон от 12 юли 2018 г., номер. 87, съдържащ „Неотложни разпоредби за достойнството на работниците и предприятията“, преобразуван с изменения със закон от 9 август 2018 г., номер . 96 (т.нар. „Указ за достойнството“); IV. Резолюция на AGCOM No 132/19/CONS, публикуван на 26 април 2019 г. на уебсайта на Регулаторния орган по комуникациите (AGCOM), съдържащ „Насоки относно методите за прилагане на член 9 от законов указ от 12 юли 2018 г., No 87, цитиран по-горе („Насоки на AGCOM“ ).

   • Общо „Правила за реклама“
    B. Партньорът декларира и гарантира, че познава и спазва Правилата за рекламиране. C. указът на генералния директор на Агенцията за митници и монополи (наричан по-нататък „ADM“) от 8 февруари 2011 г. (прот. No 2011/190/CGV), съдържащ разпоредби относно датата на влизане в сила на задълженията, свързани със събирането на дистанция за хазарт, наред с други неща, установи прекратяване на действието на разпоредбите на директорския указ от 21 март 2006 г., публикуван в Официален вестник от 24 март 2006 г., n. 70, директорски указ от 25 юни 2007 г., публикуван в Официален вестник на 16 юли 2007 г., n. 163. D. Партньорът декларира, че е запознат с указите, достъпни на уебсайта www.aams.gov.it, съдържащи разпоредби за отделни дистанционни игри. E.Страните са независими и автономни предприемачи, всяка със собствена отделна предприемаческа, финансова и правна отговорност. F. Страните са наясно, че предметът на този договор е предмет на внезапни регулаторни промени, както национални, така и общностни, произтичащи от бързата технологична еволюция и от присъщите правни проблеми в самия предмет и следователно се ангажират от сега да променят Договор, за да го приведе в съответствие с новите разпоредби, в случай че такива промени се намесват в настоящите. G. Лицето за сравнение признава специфичната тежест, която пада върху него по отношение на задълженията за проследяване на финансовите потоци съгласно Закон 13/08/2010 n. 136 и следващите изменения и интеграции от D.L. 16/2021 преобразуван в Закон No 44/2012 г., под заплаха за разваляне на договора, като счита и приема тази тежест и разпоредба за изрично съществена. Следователно неизпълнението ще определи, в допълнение към правното прекратяване на договора, изключителната отговорност на Партньора за всички последици, които могат да произтекат от неговите пропуски, с пълно обезщетение на ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619, което също ще има право да поиска обезщетение за вредите, които са следствие от безпристрастното поведение на Партньора. Партньорът се задължава да работи с Diamondaffiliation. Ако станат известни други сътрудничества, предприети от Партньора с компании на трети страни, Diamondaffiliation си запазва правото окончателно да върне натрупаните и чакащи комисионни. Неспазването на всичко по-горе и във всеки случай несъответствие на поведението на Партньора с разпоредбите тук може да доведе до изключването му от въпросната програма и пълното връщане на всички комисионни, натрупани чрез стимули, без да се засягат допълнителни компенсации за причинените щети.Партньорът също така изрично потвърждава и приема, че ще бъде напълно задължен да обезщети ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 в случай на иск или спор от трети страни, които могат да възникнат в резултат на дейността, извършвана от същото, в най-широк смисъл възможно и без никакви ограничения, в допълнение към всяко допълнително обезщетение за настъпили щети./li>

  Чл.4: ЗАКОННОСТ НА ПОВЕДЕНИЕТО ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619.
  подчертава и пред Партньора, че всички действия, насочени към изкуствено изменение на дължимата комисионна, са забранени. Всяко действие, предприето незаконно от Партньора, с намерение за генериране на комисионни, ще се счита за измамно поведение с всички последици от случая. По същия начин всяко действие, което не е в съответствие с методите за прилагане на сравнителна кампания, може да се счита за измамно от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 без последното да е задължително да предоставя допълнителни обосновки. Когато ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 прецени наличието на измама, от договорът ще бъде прекратен незабавно, без предизвестие и без компенсация. Ако е необходимо, ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 ще поиска възстановяване на сумите, неправомерно платени на Партньора, като си запазва правото да популяризира за своя защита и за защита на своите Партньори всички и всички правни действия срещу самия Партньор, с последващо евентуално искане за обезщетение за вреди от същите възникнали и настъпили като следствие, зависимост и поради поведението на Партньора. Освен ако не е упълномощено предварително от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 писмено, следните операции няма да бъдат взети под имание при изчисляването на комисионите: - множество регистрации с цел подвеждане на Оператора; - като цяло всички действия, извършвани от Партньора, които водят до неспазване на всички тези условия, включително задълженията им към Оператора. Освен това ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 в съгласие с присъстващите оператори на Diamondaffiliation неоспоримо си запазва правото да отмени предвидените комисионни в случай, че процент, равен или по-голям от 80% от първите депозити, е равен само на минималната базова линия, предвидена от всеки оператор.
  Чл5: УСЛОВИЯ ЗА ФАКТУРИРАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
  Има различни видове възнаграждения: CPA (ФИКСИРАНО): Така нареченият модел цена на придобиване работи с фиксирана комисионна, базирана единствено на конкретни, квалифицирани продажби/действия. REVENUE SHARE: Така нареченият модел на плащане с дял от приходите (в превод: споделяне на комисионна) е процент, който се изчислява върху комисионите, генерирани от потребителите, препоръчани. HYBRID: модел на плащане, който съчетава моделите Revenue Share и CPA. ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 ще проследи всяко посещение на сайта на Оператора. Въз основа на информацията, която ще бъде обработена и събрана, Операторите ще изчислят и изплатят комисионните на Партньора. ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 ще обработва отчетите ежемесечно до на 16-то число на месеца, следващ референтния месец и/или при всички случаи до първия работен ден след 16-то число и изплаща дължимите плащания в рамките на 30 дни от издаването на месечния отчет. При издаване на месечния отчет персоналът ще изпрати имейл до Партньора с цялата подробна информация относно фактурирането на таксите.
  Чл 6: МОДИФИКАЦИЯ НА УЕБСАЙТ
  Всяка промяна, направена в името на който и да е от уебсайтовете на Операторите и всяка промяна в хостинг местоположението, неговия размер, неговата цел, неговата честота на актуализиране, няма да определи каквото и да е въздействие върху Договора, чието прилагане по закон и автоматично , той при всички случаи ще бъде насочен към модифицирания уебсайт.Това Споразумение се прилага за всички съществуващи или бъдещи наеми за хостинг на този сайт задължен да информира ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619, за да позволи преоценка на характеристиките на сайта на Оператора. След като операцията приключи, договорът автоматично ще се прилага за тези нови сайтове.
  Чл.7 ОТГОВОРНОСТ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ
  Нито една от страните по договора не носи отговорност за непреки загуби, понесени от другата.Нито една от договарящите се страни няма да носи отговорност за каквито и да е щети, преки или косвени, или във всеки случай, който до известна степен може да се счита и/или да се проследи до това споразумение, включително като пример и не изчерпателно и следователно без ограничение, загуба на печалби, загуба на доход, загуба на клиенти, загуба или повреда на данни ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 не може да бъде държана отговорна от Партньора, ако не е в състояние да идентифицира нов потребител вложител или потребител от сайта на партньора. ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 изрично посочва, че рекламирането на залози и игри, предлагани в платформата за сравнение, или подбуждането към залагания и хазарт е предмет на законови ограничения в някои държави, където те могат да бъдат обект на забрани и свързани санкции и в този случай Партньорът изрично потвърждава, че няма право да публикува сравнителни материали или ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 на своя уебсайт. Участието в сравнителната програма и регистрацията за нея също е забранено. Следователно, що се отнася до Италия, се прави препратка към това, което е изрично посочено в ЧЛ.3: ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СРАВНЯВАЩИТЕ ЛИЦА, в точки A - B - C - D - E - F - G.
  ЧЛЕН 8: ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
  Партньорите няма да имат никакви интелектуални права върху промоционалните материали, продуктите и/или услугите, предлагани от Оператора, ако някоя от промоциите на марката се появи на техните уебсайтове. За целия период на кампанията и само за конкретната кампания, ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 предоставя на Дружествата неизключителното право да използват Търговските марки и търговските имена на Оператора за сравнителни цели. Нищо в това споразумение не представлява лиценз, преотстъпване, прехвърляне или друго право на интелектуална собственост, включително, без ограничение, патенти, търговски марки, авторски права, бази данни и ноу-хау в най- широк смисъл, които са и ще останат изключителен прерогатив на ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619.
  Чл. 9: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
  Това споразумение е за неопределено време. С изключение на следните случаи: Прекратяване по основателна причина ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 може да прекрати договора с влязло в сила незабавно, чрез изпращане на писмено известие по имейл до Партньора, в случай на нарушение на някое от неговите съществени задължения, както е посочено в това споразумение, и когато не е в състояние да го поправи в рамките на 10 дни от получаване на искането, направено от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 Прекратяване без основателна причина Партньорът изрично потвърждава и приема, че ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 ще има правото да прекрати едностранно това споразумение, като даде на Партньора 30- дневно предизвестие, считано от получаването на съобщението, изпратено до него по пощата от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619, без нужда от каквато и да е мотивация и/или обяснение. Никакъв иск за щети не може да бъде предявен и/или поискан от Партньора чрез изрична разпоредба. Прекратяване поради неизползване Всеки фирмен акаунт, който е неактивен повече от 60 дни, ще бъде автоматично прекратен и всички неизплатени комисионни, свързани с него, няма да бъдат изплатени на филиала. Последици от прекратяването В случай на прекратяване на това споразумение, Партньорът незабавно спира да използва всички услуги и платформата. Партньорът ще бъде длъжен да върне, не по-късно от седем дни след прекратяването, цялата поверителна информация, изпратена му от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619под санкция за обезщетение за вреди.
  Чл.10: ОБЩИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Партньорът потвърждава и изрично приема, че това споразумение не може по никакъв начин да бъде предмет, дори частично, на прехвърляне на трети страни, освен ако няма изрично писмено разрешение от ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619. Когато по някаква причина трябва да се установи, че която и да е разпоредба на това споразумение е невалидна или неприложима, страните изрично се съгласяват, че останалите клаузи на споразумението при всички случаи ще се считат за валидни и ефективни. Приемането на това споразумение представлява официално разбирателство и споразумение между страните, пълно и изключително по отношение на неговия предмет, и замества всички съществуващи споразумения, писмени или устни, във връзка с предмета. Всеки отказ, модификация или изменение на това споразумение ще бъде в сила само ако е в писмена форма и е подписано от упълномощените представители на всяка страна.
  РАЗДЕЛ 11: ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ
  Това споразумение е изцяло уредено и се тълкува в съответствие със законите на Република България, които, доколкото не е предвидено тук, са приложими във всеки случай.Всички спорове или искове, произтичащи от и/или свързани с това споразумение, и/ или нарушение, и/или прекратяване и/или недействителност на същото, се разрешават с предварително обръщане към арбитраж в съответствие с разпоредбите на законите на Република България.
  Чл.12: МОДИФИКАЦИИ И ВАРИАЦИИ
  ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 си запазва, във всеки случай, без предизвестие, правото да променя или интегрира този договор по всяко време. Същият потвърждава, че във всеки случай ще бъде уведомен за промяната в договора и че публикуването на уебсайта на новите условия ще намери незабавно приложение между страните. (1)Четлив подпис ____________________________________ (2)Място ____________________________ Дата _______________________________ (3)Вид документ за самоличност: ___________________________________ (4)Номер на документ ___________________________________ (5)Дата на издаване ___________________________________ (6)Валиден до: ___________________________________ Подпишете се, също отстрани на всеки лист, като добавите вида на документа за самоличност и неговия номер.
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Уважаеми Партньори, Законът от номер: 87 от 12 юли 2018 г., преобразуван с изменения и допълнения със Закон номер. 96 от 9 август 2018 г., ще се прилага изцяло, считано от 14 юли 2019 г. Чл.9 от гореспоменатия указ и закон въведе забраната за „всякаква форма на реклама, дори непряка, свързана с игри или залагания с парични награди“. На 26 април 2019 г. Резолюция No на AGCOM беше публикувана на уебсайта на Регулаторния орган по съобщенията (AGCOM). 132/19/КОНС, определящ "Насоки" за начина на прилагане на чл. 9 от Законовия указ номер. 87 от 12 юли 2018 г. (Указания на AGCOM).Бихме искали да ви предоставим полезна информация за това как да предоставите информация за кампаниите, предлагани на италианския пазар. Въпреки това е необходимо да адаптирате съдържанието на вашия сайт/канал/страница , което се отнася до игри и залагания, за да избегнете прилагането на административните санкции, предвидени в Законов декрет No 87/2018 и неговите изменения и допълнения (Достойнство Указ).Ето защо, въз основа на горното, ние считаме за необходимо и ви каним да прегледате методите и вида на комуникацията, която да се използва във връзка с всякакъв вид съобщения за прогнози, коефициенти и бонуси. По-долу ще намерите някои корекции, които са полезни за извършване на вашата дейност чрез нашите кампании: - абсолютно избягвайте вмъкването на покани за игра или залагане и използвайте само описателен език и информативни съобщения; ; обаче, използването на „императивни“ тонове като „отворете сметка“ или „допълнете и играйте“ или „залагайте сега“ (които следователно трябва да се избягват) не изглежда в съответствие с Насоките; но само предоставя информация и/или сравнява коефициенти и бонуси от различни оператори. - да осигури прозрачна и обективна информация за операторите, чрез съдържание, насочено изключително към информиране на потребителя за предлаганите продукти и услуги. Понастоящем изглежда е позволено да се предоставят указания за това как да се получи повече информация, например чрез препратка към уебсайта на оператора и използване например на изрази като „ПРОВЕРЕТЕ“, „НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ“ или „ИНФОРМАЦИЯ ТУК“; - Следователно всички съобщения като ("Отворете сметка", "Депозит","Побързайте", "Регистрирайте се", "Регистрирайте се сега", "Заложете сега", "Играйте СЕГА", "Отворете сметка", "Вземете своя Бонус“ „Вземете бонуса“) трябва да се замени с информативен език (например: „Посетете сайта“ – „Повече информация“ – „Информационна оферта“) - премахнете всички промоционални банери на вашия сайт/канал/страница, като продължите с премахването на всеки банер, който изрично ви приканва да получите бонус или промоция. Също така в текстовите връзки, които използвате, ви молим да премахнете императивни съобщения като „отворете сметка“, „допълнете и играйте“. - В сайтовете/каналите/страниците няма да е възможно да се показва само един концесионер за игри. Тази операция ще бъде възможна само от гледна точка на сравнение с други концесионери. По същия начин няма да бъде разрешено изпращането на пощенски кампании, съдържащи бонусите на един дилър. - Предоставяне на информация за различни марки, сравняване на техните шансове и бонуси; Партньорите винаги трябва да показва най-малко трима AAMS сертифицирани законни оператори, за да се гарантира честно и безпристрастно сравнение. В таблици, с писъци или директории, чрез които предоставяте услуга за сравняване на коефициенти и бонуси, винаги трябва да показвате освен логото на оператора и логото на Агенция "Митници и монополи", логото +18. - уверете се, че имате система за проверка или контрол на потребителите, която установява възрастта на пълнолетие - не използвайте рецензии, които не са били предварително одобрени. - избягвайте всякакъв вид имейл/есемес маркетингова кампания - ако хоствате информационни услуги за сравняване на бонуси: изглежда необходимо да добавите отказ от отговорност като: „Този сайт сравнява [в реално време] бонусите, предлагани от избраните от нас букмейкъри, които притежават редовен лиценз за работа в Италия, издаден от Агенцията за митниците и монополите. Услугата, както е посочено от Комуникационния регулаторен орган в точка 5.6 от неговите насоки (приложени към резолюция 132/19/CONS), се извършва в съответствие с принципа на въздържаност, неподвеждане и прозрачност и следователно не представлява форма на рекламата”; също така ще е необходимо да се избягва използването на категорични тонове, за да се подчертае бонус, който е значително по-висок от другите сравнени, но ще бъде възможно да се опишат неговите характеристики (без обаче това да представлява покана, дори непряка, за игра) и също така сравнението трябва да съдържа пълното описание на офертата (например, ако бонусът е 100% възстановяване на сумата от първата загубена игра до €50, ще е необходимо описанието да се напише изцяло, а не да се опростява с €50 бонуса ). - в случай на прогнози изглежда необходимо да се добави отказ от отговорност като: „Ние предоставяме прогнози, предложения и прегледи на основните спортни състезания ежедневно. Благодарение на нашите съвети, ние ви помагаме да изберете сред офертите на букмейкъри, които притежават редовен лиценз за дейност в Италия, издаден от Агенцията за митници и монополи. От Comparator се изисква винаги да показва най-малко 3 AAMS сертифицирани законни оператори, за да се гарантира честно и безпристрастно сравнение. Следователно е позволено да сравнявате фишовете за залагания на поне 3 законни оператора, ако искате да използвате нашите кампании.
  - В случай на прогнози, но и във всяка друга ситуация(например за типстъри). Партньорът е длъжен да избягва, в допълнение към вече посоченото, също фрази като "без риск", "спешно", "сега" “, „забогатей”, „големи печалби”, „винаги печелиш” и като цяло да се избягват фрази, изрази и всякакви други нагласи, които биха могли да накарат потребителя да повярва, че печалбата е сигурно и лесно нещо и точно поради тази причина е необходимо, за да се избегне показването на заложени суми, както и ПЕЧАЛБИТЕ или ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ПЕЧАЛБИ, произтичащи от прогнози, по такъв начин, че да се избегне всяка ситуация, която може да бъде конфигурирана като подбуждане или подтикване към хазарт, ако искате да използвате нашите кампании. Ето защо ви предлагаме да адаптирате езика и съобщенията, използвани във вашите канали, възможно най-скоро към принципите, изразени в насоките, споменати по-горе. Посочваме, че при всички случаи ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 няма да носи отговорност за каквото и да е нарушение от ваша страна на насоките. От това следва, че в случай на налагане на глоба от AGCOM, ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 си запазва правото да обжалва пред съответните служби, за да получи възстановяване на всяка сума, наложена чрез глоба, както и да предприеме действия за компенсиране на щетите. Моля да прочетете пълните указания, предоставени от AGCOM, които са достъпни тук. ............................................................................. Долуподписаният, като подписва този документ, състоящ се от три страници във формат А4, декларира, че знае и приемете условията, както е посочено и описано по- горе, като прочетете Резолюция No. 132/19/ КОНС от 18 април 2019 г., поради което обезщетява ДИАМОНД ФК EООД, ЕИК: 207195619 за всичко, което би могло да причини с личната си дейност, действия или поведение, извършени в нарушение на разпоредбите на Законов указ n. 87/2018, преобразуван с изменения със Закон от 9 август n. 96 и към Реш. 32/19/ КОНС от 18.04.2019 г. с Указания за начина на прилагане на чл. 9 от Законодателния декрет не. 87/2018 (Насоки на AGCOM). (1)Четлив подпис ____________________________________ (2)Място ____________________________ Дата _______________________________ (3)Вид документ за самоличност: ___________________________________ (4)Номер на документ ___________________________________ (5)Дата на издаване ___________________________________ (6)Валиден до: ___________________________________ Подпишете се, също отстрани на всеки лист, като добавите вида на документа за самоличност и неговия номер.