ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Κατεβάστε το έγγραφο
Μεταξύ της FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, εταιρείας που είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών στη Βουλγαρία στον αριθμό 205107669 με έδρα τη Via G.S. Rakovski 145 ent. G, σελ. 1, app.6 - 1000 Σόφια - Βουλγαρία. Κάτω επίσης αποκαλούμενη "FRECUO BUSINESS COMPANY LTD e
εταιρεία ή / και ένωση ή / και νομική οντότητα ή / και ατομική ιδιοκτησία ή / και φυσικό πρόσωπο, σε κάθε περίπτωση πάνω από την ηλικία των 18 ετών, οι οποίοι δήλωσαν την ηλικία στο έντυπο εγγραφής, πρόθυμοι να προωθήσουν τα προϊόντα ή το υπηρεσίες που προσφέρονται από την FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες και τους όρους που περιγράφονται παρακάτω που ονομάζεται επίσης "θυγατρική"
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
O FRECUO BUSINESS COMPANY LTD
- δημιούργησε και ανέπτυξε μια πλατφόρμα συνεργασίας που διατίθεται ηλεκτρονικά στο https://www.diamodaffiliationbc.com.
- προσφέρει στους συνεργαζόμενους πρόσβαση σε διάφορες εκστρατείες μάρκετινγκ ανά τομέα, διαθέσιμες την Πλατφόρμα Diamondaffiliation
- προσφέρει, σε όλα τα μέλη του δικτύου, υποστήριξη και πληρωμή των προμηθειών που παράγονται στο
την προώθηση των διαφημιστικών εκστρατειών των χειριστών, μέσω της χρήσης συνδέσμων κειμένου και άλλων εργαλεία μάρκετινγκ που διατίθενται στην πλατφόρμα Diamondaffiliation.
Όσον αφορά τα ανωτέρω:
1) Οποιοδήποτε webmaster ή κάτοχος ιστότοπου, για να είναι μέρος του ονοματοποιημένου δικτύου συνεργασίας Diamondaffiliation, πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα συμπληρώνοντας την κατάλληλη ηλεκτρονική φόρμα και αποδεχόμενη τους Όρους και Προϋποθέσεις.
2) Ο Συνεργάτης, με την εγγραφή επιβεβαιώνει στην FRECUO BUSINESS COMPANY LTD ότι δεν είναι άτομο
ιδιώτης κάτω των 18 ετών και ο οποίος έχει πλήρη νομικά δικαιώματα να εγγραφεί στο δίκτυο συνεργατών. Το υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση απαγορεύεται στους ανηλίκους ηλικίας κάτω των 18 ετών.
3) Η συμφωνία αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή που ο χρήστης έχει εγκριθεί ως συνεργαζόμενος και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τη λήξη της.
4) Ο Συνεργάτης έχει τη δική του και αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα να προωθήσουν τους Χειριστές μέσω συνδέσμων ή άλλων εργαλείων μάρκετινγκ, στα WEB SITES ή / και στους ΧΩΡΟΥΣ από τον ίδιο που αναφέρεται στο έντυπο εγγραφής.
Σε κάθε περίπτωση, η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία της επιλογής του, χωρίς αυτό να συνεπάγεται έγκριση ή αίτηση οποιουδήποτε είδους από τον Συνεργάτη.  
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι να θεσπιστούν τόσο οι όροι όσο και οι όροι και οι μέθοδοι εφαρμογής της τις δραστηριότητες και τις εκστρατείες μάρκετινγκ που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον Διαχειριστή στην πλατφόρμα, με τις προβλέψεις και το τη δομή της επιτροπής για τη θυγατρική από την FRECUO BUSINESS COMPANY LTD.
ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ FRECUO BUSINESS COMPANY LTD
Η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD υποχρεώνει τις θυγατρικές της να εγγυηθούν τη λειτουργία τουςπλατφόρμα, δίνοντας στους χρήστες πρόσβαση σε υπηρεσίες στην πλατφόρμα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους όρους της παρούσας σύμβασης, εκτός εάν η μερική δυσλειτουργία εξαρτάται επίσης από την αιτία της η ίδια δεν είναι καταλογιστέα Για το σκοπό αυτό διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση τεχνικής βλάβης που επηρεάζει τη λειτουργία της πλατφόρμας για λόγους ανεξάρτητα από τη θέληση της FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, ως παράδειγμα και όχι εξαντλητική μια αποτυχία στο σύστημα του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου.
H FRECUO BUSINESS COMPANY LTD αναλαμβάνει την υποχρέωση να να ενημερώσετε τον Συνεργάτη για την κατάσταση και να εξασφαλίσετε την καλύτερη επίλυση του τεχνικού προβλήματος όσο το δυνατόν γρηγορότερα, χωρίς σε καμία περίπτωση να έχει ως αποτέλεσμα ή / και να οδηγεί στην καθιέρωση οποιουδήποτε δικαιώματος ή αξίωση της θυγατρικής εναντίον του.
Η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταγράφει και να αποθηκεύει τις ψηφιακές πληροφορίες που διαβιβάζονται από τους χρήστες μόνο για την περίοδο που είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης.
Η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαρκή διαθεσιμότητα και πρόσβαση τον Συνεργάτη στα στατιστικά στοιχεία των διαφημιστικών καμπανιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, των κλικ, των εγγραφών και των κερδών που δημιουργούνται (cd. Επιτροπές).
Η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD θα εκδίδει τακτικά πληροφορίες, μέσω του ενημερωτικό δελτίο, στα μέλη του δικτύου θυγατρικών, σε νέες εκστρατείες που ξεκίνησαν, παρέχοντας παράλληλα πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ίδιας της εκστρατείας.
Η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει αναμφισβήτητα οποιοδήποτε νέο συνεργάτη. Σε περίπτωση άρνησης, η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί παρέχει οποιαδήποτε εξήγηση και / ή αποζημίωση οποιουδήποτε είδους.
Η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD δεσμεύεται να παρέχει στον Affiliate όλα τα εργαλεία μάρκετινγκ
απαραίτητες, όπως συνδέσεις κειμένου και βοήθεια, μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση info@diamondaffilationbc.com
ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ
Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει να εφαρμόσει και να προβάλει μόνιμα τους συνδέσμους που παρέχει η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD σε κάθε σελίδα της ιστοσελίδας σας.
Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην δημοσιεύει ή να εμφανίζει συνδέσμους σε ιστότοπους ή χώρους διαφορετικούς από αυτούς που υποδεικνύονται στη φάση εγγραφής χωρίς προηγούμενη έγκριση της FRECUO BUSINESS COMPANY LTD την απόλυτη απαγόρευση οποιασδήποτε δράσης που μπορεί, έστω και εμμέσως, να οδηγήσει σε δόλια δράση από τους Συνεργάτες.
Κάθε site θυγατρικών πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ρητά από την FRECUO BUSINESS COMPANY LTD για τους σκοπούς του ξεκινήστε την προώθηση μιας καμπάνιας Operator.
Το διαφημιστικό υλικό και οι σύνδεσμοι των Χειριστών πρέπει και μπορούν να διαφημίζονται μόνο στους ιστότοπους θα εγκριθεί από την FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, την παραβίαση αυτής της απαγόρευσης, όπως στην περίπτωση των πανό που χρησιμοποιούνται αυθαίρετα σε έναν ιστότοπο που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από την FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, θα καθορίσει την άμεση αναστολή της θυγατρικής και την επακόλουθη εξέταση της παραβίασης για τους σκοπούς αυτούς της καταγγελίας της σύμβασης πέραν της ενδεχόμενης αποζημίωσης για τη ζημία που μπορεί να προκληθεί από αυτήν Συνεργάτη.
Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις διαδικασίες για την υλοποίηση κάθε εκστρατείας μάρκετινγκ σύμφωνα με το τις προδιαγραφές που παρέχονται από τον Διαχειριστή. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και κάθε ενέργεια που δεν προβλέπεται ή δεν περιγράφεται στο η εκστρατεία μάρκετινγκ θα υπόκειται στη ρητή έγκριση του Διαχειριστή.
Συγκεκριμένα, η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD δίνει έμφαση, υπογραμμίζει και εφιστά την προσοχή του Συνεργαζόμενου στα ακόλουθα σημεία:
- όσον αφορά την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται επίσημα η θυγατρική, η οποία την λαμβάνει να αναγνωρίσετε ρητά ότι προωθείτε τον ιστότοπο του διαφημιζόμενου αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν δεν έχετε εξουσιοδότηση για αυτό από τον Διαχειριστή, εκτός από την περίπτωση χρήσης διαφημιστικού υλικού που παρέχεται από τον Διαχειριστή η ίδια. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής εξουσιοδοτήσει το e-mail, ο Συνεργάτης πρέπει να λάβει έγκριση από το FRECUO BUSINESS COMPANY LTD για τη χρήση διαφημιστικού υλικού. Επιπλέον, ο Συνεργάτης πιστοποιεί ότι η αποστολή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γίνεται με βάση την επιλογή συμμετοχής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. - αναφορικά με το κίνητρο, διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται απολύτως η χρήση κάθε είδους κινήτρου για να παρακινήσει τους χρήστες να εγγραφούν σε οποιονδήποτε φορέα εκμετάλλευσης μεταξύ των ατόμων που απασχολούνται στη Diamondaffiliation.
- Όσον αφορά την εκτός σύνδεσης επισκεψιμότητα, διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται εύκολα οποιαδήποτε μορφή εκτός σύνδεσης ελέγξιμο και επαληθεύσιμο μέσω διασταυρούμενου ελέγχου των δεδομένων μεταξύ των συστημάτων ασφαλείας της FRECUO BUSINESS COMPANY LTD και εκείνων οποιουδήποτε φορέα εκμετάλλευσης στο διαμάντι.
Η θυγατρική αναγνωρίζει και γνωρίζει ότι σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται να υιοθετεί οποιαδήποτε συμπεριφορά που προκαλεί και καθορίζει την εγγραφή με την κατάχρηση προσφοράς μπόνους από τους παρόντες Χειριστές για την Diamondaffiliation ή με πρόσκληση για εγγραφή μόνο και μόνο για χρήση και χρήση των προαναφερθέντων μπόνους.
Η μη συμμόρφωση με όλα τα παραπάνω και, σε κάθε περίπτωση, η συμπεριφορά δεν συμμορφώνεται με αυτά που ισχύουν εδώ που παρέχεται από τον Συνεργάτη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τη μεταφορά σύνολο των προμηθειών που προέρχονται από κίνητρα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης των ζημιών που προκλήθηκαν.
Η θυγατρική επίσης αναγνωρίζει ρητά και αποδέχεται ότι θα είναι υποχρεωμένη στο σύνολό της να κρατήσει το FRECUO BUSINESS COMPANY LTD σε περίπτωση οποιασδήποτε αξίωσης ή προσφυγής από τρίτους θα πρέπει να γεννιέται ως αποτέλεσμα της ίδιας της δραστηριότητας, με την ευρύτερη έννοια δυνατό και χωρίς περιορισμούς, πέρα ​​από την ενδεχόμενη και περαιτέρω αποζημίωση των ζημιών.
ΑΡΘΡΟ 4: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, υπογραμμίζει και τονίζει στο Affiliate ότι απαγορεύονται όλες οι ενέργειες με στόχο την τεχνητή τροποποίηση της οφειλόμενης προμήθειας.
Οποιεσδήποτε ενέργειες παραβιάζονται από τον Συνεργάτη, με πρόθεση να δημιουργηθούν προμήθειες, θα είναι θεωρείται δόλια συμπεριφορά με όλες τις συνέπειες της υπόθεσης. Ομοίως, κάθε ενέργεια που δεν συμμορφώνεται με την εφαρμογή μιας εκστρατείας μάρκετινγκ μπορεί να είναι θεωρείται δόλια από την εταιρία FRECUO BUSINESS COMPANY LTD χωρίς την απαίτηση αυτή απαιτούνται για την παροχή περαιτέρω αιτιολογήσεων.
Όπου η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD θεωρεί την ύπαρξη απάτης, η σύμβαση είναι σκοπεύει να τερματίσει με άμεση ισχύ, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς καμία αποζημίωση. Εάν είναι απαραίτητο, Η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD θα ζητήσει την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στον Συνεργάτη, διατηρώντας το δικαίωμα να προωθήσετε οποιαδήποτε ενέργεια για την προστασία και προστασία των συνεργατών της νομικά εναντίον του ίδιου του Συνδεδεμένου Φορέα, με την περαιτέρω δυνατή αίτηση αποζημίωσης για αποζημίωση και ως εκ τούτου αναγκαία, εξάρτηση και λόγω της συμπεριφοράς που έχει η θυγατρική. Αν όχι που είχαν προηγουμένως εξουσιοδοτηθεί από την FRECUO BUSINESS COMPANY LTD γραπτώς, οι ακόλουθες συναλλαγές δεν ισχύουν θα ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό των προμηθειών:
- πολλαπλές καταχωρίσεις, προκειμένου να παραπλανηθεί ο Διαχειριστής ·
- γενικά, όλες οι ενέργειες που πραγματοποιούνται από τη θυγατρική που οδηγούν σε μη τήρηση όλων αυτών των προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεών τους προς τον Διαχειριστή.
Επιπλέον, η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD σε συμφωνία με τους φορείς εκμετάλλευσης που είναι παρόντες στην Η Diamondaffiliation διατηρεί αναμφισβήτητα το δικαίωμα να ακυρώσει τις προμήθειες που παρέχονται στην περίπτωση ένα ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από το 80% των πρώτων καταθέσεων είναι ίσο μόνο με την προβλεπόμενη ελάχιστη βασική γραμμή κάθε χειριστή.
ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αμοιβών:
CPA (FIXED): Το λεγόμενο μοντέλο Κόστος Εξαγοράς λειτουργεί με σταθερό κέρδος αποκλειστικά σε συγκεκριμένες / συγκεκριμένες πωλήσεις / ενέργειες.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ: Το λεγόμενο μοντέλο πληρωμής μερίσματος εσόδων (μεταφρασμένο: μερίδιο κέρδους) είναι ένα ποσοστό που υπολογίζεται με βάση το κέρδος που παράγεται από τους χρήστες που απευθύνονται από τον Συνεργάτη.
HYBRID: μοντέλο πληρωμής που συνδυάζει τα μοντέλα της Μερίδας Εισοδήματος και του CPA.
Η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD θα παρακολουθεί κάθε επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Χειριστή. Στη βάση των πληροφοριών που θα υποβληθούν σε επεξεργασία και συλλογή, ο Διαχειριστής θα υπολογίσει και θα καταβάλει τις προμήθειες Affiliate.
Η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD θα επεξεργαστεί τις εκθέσεις σε μηνιαία βάση έως τις 16 του μήνα που ακολουθεί το πρώτο έτος αναφοράς και / ή σε κάθε περίπτωση εντός της πρώτης εργάσιμης ημέρας χρήσιμη και επακόλουθη 16 και να εκδώσει τις οφειλόμενες πληρωμές εντός 30 ημερών από την έκδοση της μηνιαίας δήλωσης.
Όταν εκδίδεται η μηνιαία δήλωση, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλα τα έγγραφα θα αποστέλλεται στο συνεργάτη από το προσωπικό λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρέωση των τελών.
ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Οποιεσδήποτε αλλαγές έγιναν στο όνομα οποιουδήποτε από τους ιστοτόπους των φορέων και σε τυχόν αλλαγές στο η τοποθεσία φιλοξενίας, το μέγεθός της, ο σκοπός του, η συχνότητα ενημέρωσής του, όχι δεν θα έχει καμία επίδραση στη Σύμβαση, της οποίας η εφαρμογή, κατά νόμο και αυτόματα, θα είναι σε κάθε μία περίπτωση που απευθύνεται στον τροποποιημένο ιστότοπο.
Η παρούσα Συμφωνία αναφέρεται σε όλες τις τοποθεσίες της φιλοξενίας αυτού του ιστότοπου, υφιστάμενες ή μελλοντικές.
Σε περίπτωση που ο Συνεργάτης τροποποιήσει σημαντικά τον ιστότοπό του ή προβλέπει τη διάδοση των καμπανιών του μάρκετινγκ σε άλλους διαφορετικούς τόπους, θα πραγματοποιηθεί και θα υποχρεωθεί να ενημερώσει την FRECUO BUSINESS COMPANYLTD προκειμένου να επιτραπεί η επανεκτίμηση των χαρακτηριστικών του χώρου του Διαχειριστή. Μόλις η λειτουργία θα ολοκληρωθεί, η σύμβαση θα εφαρμοστεί αυτόματα σε αυτούς τους νέους ιστότοπους αυτόματα.
ΑΡΘΡΟ 7: ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε έμμεση απώλεια
υπέφερε από το άλλο.
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, ή σε κάθε περίπτωση μπορεί, σε κάποιο βαθμό, να εξεταστεί ή / και να επιστραφεί στην παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης, μέσω της υποδειγματική και όχι εξαντλητική και ως εκ τούτου χωρίς περιορισμό, η απώλεια κερδών, η απώλεια εισοδήματος, η απώλεια πελατών, απώλεια ή διαφθορά δεδομένων.
Η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη από τη θυγατρική εάν δεν είναι μπορεί να εντοπίσει έναν νέο χρήστη καταθέτη ή έναν χρήστη από τον ιστότοπο θυγατρικών.
Η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD υπογραμμίζει ρητά ότι η διαφήμιση στοιχημάτων και στοιχημάτων τα παιχνίδια που προσφέρονται στη πλατφόρμα συνεργασίας ή την πρόκληση για στοιχήματα και τυχερά παιχνίδια υπόκεινται νομικούς περιορισμούς σε ορισμένες χώρες όπου θα μπορούσαν να υπόκεινται σε απαγορεύσεις και σχετικές κυρώσεις και στην περίπτωση αυτή ο Συνεργάτης αναγνωρίζει ρητώς ότι δεν έχει δικαίωμα δημοσίευσης διαφημιστικού υλικού FRECUO BUSINESS COMPANY LTD στην ιστοσελίδα της. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα απαγορεύεται επίσης τη συμμετοχή και την εγγραφή σε αυτήν.
ΑΡΘΡΟ 8: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Οι συνεργαζόμενοι δεν θα έχουν πνευματικό δικαίωμα σε διαφημιστικά υλικά, προϊόντα ή / και υπηρεσίες
που προσφέρονται από τον Διαχειριστή εάν διαφημίζουν μία από τις προσφορές μάρκας στους ιστοτόπους τους.
Για όλη τη διάρκεια της καμπάνιας και μόνο για τη συγκεκριμένη καμπάνια, η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD δίνει να συνεργάζεται με το μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των εμπορικών σημάτων και των εμπορικών ονομάτων του Διαχειριστή για σκοπούς εμπορικό. Τίποτα στην παρούσα συμφωνία δεν αποτελεί άδεια, εκχώρηση, μεταβίβαση ή άλλο δικαίωμα πνευματική ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, βάσεων δεδομένων και τεχνογνωσία με την ευρύτερη έννοια, οι οποίες είναι και θα παραμείνουν αποκλειστική διατήρηση της FRECUO BUSINESS COMPANY LTD.
ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η συμφωνία αυτή είναι ανοικτή.
Εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ανάλυση για τη σωστή αιτία
Η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, με άμεση ισχύ, δίνοντάς της γραπτή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Συνεργάτη, σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του όπως προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία και όπου δεν μπορεί να αποκατασταθεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αυτή παραλαβή της αίτησης που υπέβαλε η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD.
Επίλυση χωρίς απλή αιτία
Η θυγατρική ρητά αποδέχεται και αποδέχεται ότι η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD θα έχει το δικαίωμα να να καταγγείλει μονομερώς αυτή τη συμφωνία δίνοντας στον Affiliate ειδοποίηση 30 ημερών που αρχίζει από παραλαβή της ανακοίνωσης που τους στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, χωρίς την ανάγκη παροχής κινήτρων και / ή εξηγήσεων οποιουδήποτε είδους. Δεν ζητήθηκε μπορεί να προκληθεί ζημία ή / και να ζητηθεί από τη θυγατρική για ρητή παροχή.
Ανάλυση για μη χρήση
Κάθε ανενεργός λογαριασμός θυγατρικών θα κλείσει αυτόματα και όλες οι σχετικές εκκρεμείς προμήθειες δεν θα καταβληθούν θα καταβληθούν στον franchisee.
Συνέπειες του ψηφίσματος Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας συμφωνίας, ο Συνεργάτης παύει αμέσως να χρησιμοποιεί όλες τις υπηρεσίες και πλατφόρμα. Ο Συνεργάτης θα υποχρεωθεί να επιστρέψει, το αργότερο επτά ημέρες μετά το ψήφισμα, όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες που της έστειλε η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD από τον πόνο της αποζημίωση για αποζημίωση.
ΑΡΘΡΟ 10: ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η θυγατρική αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά ότι η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι ακόμη και μερικό αντικείμενο μεταβίβασης σε τρίτους, εκτός εάν υπάρχει ρητή γραπτή άδεια της FRECUO BUSINESS COMPANY LTD.
Όταν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να αποδειχθεί ότι οποιαδήποτε διάταξη του κανονισμού η παρούσα συμφωνία δεν είναι έγκυρη ή ανεφάρμοστη, τα μέρη συμφωνούν ρητά ότι θα προσέλθουν κάθε περίπτωση που θεωρείται έγκυρη και λειτουργεί με τις υπόλοιπες ρήτρες της συμφωνίας. Η αποδοχή αυτής της συμφωνίας αποτελεί επίσημη συμφωνία και συμφωνία μεταξύ των μερών, συμπληρώνεται και αποκλειστικά όσον αφορά το αντικείμενο της και αντικαθιστά τυχόν υπάρχουσες συμφωνίες, είτε πρόκειται για γραπτή ή προφορική, σε σχέση με το θέμα. Οποιαδήποτε παραίτηση, τροποποίηση ή διόρθωση της παρούσας συμφωνίας θα είναι αποτελεσματική μόνο σε περίπτωση γραπτής και ατομικής υπογεγραμμένη από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους κάθε μέρους.
ΑΡΘΡΟ 11: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Η συμφωνία αυτή ρυθμίζεται πλήρως και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας Bulgara, τα οποία, αν και δεν προβλέπονται σε αυτά, εφαρμόζονται εν πάση περιπτώσει.
Όλες οι διαφορές ή αξιώσεις που προκύπτουν από και / ή σχετίζονται με αυτήν τη συμφωνία ή / και παραβίαση ή / και επίλυση και / ή την ακυρότητα του ιδίου, πρέπει να επιλυθεί με την προκαταρκτική προσφυγή στη διαιτησία με τις διατάξεις των νόμων της Βουλγαρικής Δημοκρατίας.
ΑΡΘΡΟ 12: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ
Η FRECUO BUSINESS COMPANY LTD διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, χωρίς καμία ειδοποίηση, το δικαίωμα τροποποίησης ή να ενσωματώσει την παρούσα σύμβαση ανά πάσα στιγμή. Ο Συνεργάτης αναγνωρίζει ότι, ωστόσο, στο ίδιο θα ενημερωθεί για την αλλαγή της σύμβασης και ότι η δημοσίευση στον τόπο του νέου συνθήκες θα βρεθεί άμεση εφαρμογή μεταξύ των μερών.